Print

Een sociale woning huren bij een sociaal verhuurkantoor

Omschrijving

Een sociaal verhuurkantoor (SVK) is een erkende organisatie die kwaliteitsvolle woningen en appartementen huurt op de private huurmarkt en die vervolgens voor een redelijke huurprijs verder verhuurt aan personen met een bescheiden inkomen. SVK's geven voorrang aan de meest kwetsbare gezinnen en personen.

Als u een woning huurt bij een SVK kunt u ook in aanmerking komen voor een huursubsidie.

Voorwaarden
 • u bent 18 jaar of ouder
 • uw netto gezinsinkomen (geïndexeerd) van 3 jaar terug (voor aanvragen in 2016) bedraagt niet meer dan
  • 23.533 euro als u een alleenstaande bent zonder personen ten laste;
  • 25.504 euro als u een alleenstaande persoon bent met een handicap;
  • 35.298 euro in alle andere gevallen, plus 1.973 euro per persoon ten laste.
 • U mag geen woning of bouwgrond in volle eigendom of volledig in vruchtgebruik hebben, in het binnen- of buitenland, op het ogenblik van de inschrijving.
 • U en uw gezinsleden (ouder dan 18 jaar) spreken Nederlands of willen dit leren.
 • Komt u uit een land buiten de Europese Unie en woont u nog geen 12 maanden in België, dan moet u verplicht een inburgeringstraject volgen.
 • U moet ingeschreven zijn in het bevolkings- of vreemdelingenregister.

Alle info en details over deze voorwaarden vindt u op de website van de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW).

Procedure

Iedereen die aan de voorwaarden voldoet kan zich inschrijven bij een sociaal verhuurkantoor.
Als inwoner van Scherpenheuvel-Zichem kan u zich inschrijven bij het woonloket in het stadhuis.

Wachtlijst

Als u ingeschreven bent, komt u op een wachtlijst terecht. Bij een sociaal verhuurkantoor krijgt diegene die de woning het meest nodig heeft, voorrang.

Toewijzingsregels

Op het ogenblik dat een woning vrijkomt, raadpleegt het sociaal verhuurkantoor de wachtlijst.

De inschrijvingsdatum speelt alleen maar mee als twee of meer kandidaten een zelfde aantal punten hebben. Dan krijgt diegene die het langst is ingeschreven, voorrang.

Wanneer die de woning wenst, wordt een huurcontract van 9 jaar aangeboden.

 • Alleen de kandidaat-huurders waarvan de grootte van de woning overeenkomt met de gezinssamenstelling worden uitgenodigd. 
 • Daarnaast wordt gewerkt met een puntensysteem:
  • De meeste punten worden aan het inkomen en de "herhuisvestingsnood" toegekend.
  • Verder kan er nog rekening worden gehouden met het aantal kinderen, de band met de gemeente, de tijd dat iemand op de wachtlijst staat.

Wanneer deze persoon de woning wenst, wordt een huurcontract van 9 jaar aangeboden.

Wat meebrengen?

Als u langs gaat bij een SVK, neemt u best volgende documenten mee:

 • uw identiteitskaart
 • uw aanslagbiljet van de personenbelasting van drie jaar terug
 • documenten van uw leefloon of uitkering, bv. mutualiteit, de RVA, het OCMW
 • een attest van de samenstelling van uw gezin (verkrijgbaar bij uw gemeente)
 • als u of een gezinslid een handicap heeft: een attest van de FOD Sociale zekerheid of de instelling die de invaliditeitsuitkering betaalt.
 • eventueel een attest over onteigening, ongeschiktverklaring of onbewoonbaarverklaring van uw huidige woning.
 • indien van toepassing, een attest dat u en uw gezinsleden die ouder zijn dan 18 jaar, Nederlands spreken of aan het leren zijn.
 • indien van toepassing, een attest dat u een inburgeringstraject gevolgd hebt.

Meer informatie over deze documenten leest u op de website van de VMSW.

Bedrag

Als u akkoord gaat met de woning die u wordt aangeboden, sluit u een standaardhuurcontract voor 9 jaar af met het SVK. U betaalt aan het SVK een vaste huurprijs, die niet afhangt van uw inkomen.

Een SVK onderhandelt met de eigenaar van de woning, om een zo laag mogelijke huurprijs te verkrijgen. U betaalt aan het SVK dezelfde huurprijs, als het SVK aan de eigenaar. betaalt. Het SVK helpt u ook om een huursubsidie aan te vragen.