Print

Verkaveling

Er zijn 2 soorten verkavelingsaanvragen :

De verkaveling

Waneer u een terrein in twee of meer kavels wil verdelen om deze te koop aan te bieden als bouwgrond, moet u een verkavelingsvergunning aanvragen.
Het is niet wettelijk geregeld wie het dossier opmaakt. U mag dus zelf het dossier opstellen .
De meeste mensen kiezen er echter voor om dit door een gespecialiseerd persoon te laten doen: een landmeter, architect of een stedenbouwkundige.

Voor de samenstelling van een volledig dossier raadpleegt u het besluit daarover van de Vlaamse regering. Dit besluit kunt u nalezen en afdrukken op de website www.ruimtelijkeordening.be.

Als het te verkavelen terrein ontbost moet worden, vraag dit dan mee aan in de verkavelingsaanvraag. Die ontbossing zal slechts toegestaan worden op voorwaarde dat u compensatiemaatregelen voorstelt, bv. de aanplanting van een bos met een gelijke oppervlakte op een ander perceel, de betaling van een geldsom als bosbehoudsbijdrage (aan het Agentschap voor Natuur en Bos).

Wanneer uw verkaveling 5000 m2 beslaat en/of 10 loten of meer omvat, zijn ook de bepalingen van het Decreet Grond- en Pandenbeleid van toepassing. Dit betekent concreet dat u een sociale en bescheiden last zal moeten realiseren binnen uw verkaveling. Voor meer inlichtingen neemt u best eerst contact op met de gemeentelijke dienst ruimtelijke ordening.

U moet de plannen minimaal in vijf exemplaren indienen, de andere documenten minimaal in 4 exemplaren. Er kunnen echter meer exemplaren nodig zijn als de stedenbouwkundig ambtenaar extra adviezen moet inwinnen. Vraag voor een vlotte behandeling van uw dossier op de dienst ruimtelijke ordening van uw gemeente na uit hoeveel exemplaren uw dossier moet bestaan.

De verkavelingswijziging

De aanvraag om een verkaveling te wijzigen heeft enkel betrekking op het deel dat u in eigendom hebt. U mag zelf het dossier opstellen. De wijziging kan betrekking hebben op de voorschriften maar ook ingrepen aan de configuratie omvatten (bv. wijziging perceelsgrenzen, inplanting gebouw, oppervlakte bijgebouw,...)
U moet de plannen en documenten minimaal in vier exemplaren indienen.