Print

(Ver)bouwen

Volgens het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen behoort onze stad tot het buitengebied. Er wordt ons m.a.w. een beperkte beleidsmarge toebedeeld. Niettemin wil het stadsbestuur die kans grijpen om op termijn een aantal duidelijk afgelijnde doelstellingen te realiseren, zoals deze werden geformuleerd in onze beleidsverklaring “Krachtlijnen voor het beleid voor de beleidsperiode 2001-2006” meer bepaald:

  1. De ontwikkeling en opwaardering van onze dorpskernen.
  2. Het vrijwaren van voldoende betaalbare woongelegenheid.
  3. Het creëren van ruimte voor het plaatselijk ondernemen.
  4. Het wegnemen van de juridische onzekerheid over zonevreemde woningen, bedrijven en sporten recreatieve voorzieningen.
  5. Het opwaarderen van onze sterke toeristische troeven op het gebied van natuur, architectuur en cultuurhistoriek.

In het Ruimtelijk Structuurplan Vlaams-Brabant wordt Scherpenheuvel-Zichem geselecteerd als toeristisch-recreatief knooppunt. Onze stad zal op dat vlak bijgevolg een centrumfunctie vervullen voor de streek.

Onze toekomst ligt inderdaad in de uitbouw van het toerisme en recreatie. Hierbij gaan natuur en cultuur hand in hand. Denk maar aan de bossen van de Merode in Averbode en de Demerbroeken tussen Zichem en Testelt. Of aan de basiliek en het bedevaartgebeuren in Scherpenheuvel, de abdij van Averbode en aan Zichem met de figuur van Ernest Claes.

Het komt er op aan het karakteristieke, datgene wat de eigenheid van onze stad uitmaakt nog te verbeteren en toegankelijker te maken. Onze inspanningen rond de aanleg van een fiets- en wandelnetwerk, de uitbouw van het Ernest Claeshuis als natuureducatief centrum en de verdere ontwikkeling van het voor het publiek opengestelde domein de Merode kaderen in deze visie. Dit rapport vormt het voorontwerp ruimtelijk structuurplan binnen het structuurplanningsproces. Het voorontwerp zal verder uitgewerkt worden in een structuurplan dat regelmatig (minstens om de 10 jaar) zal aangepast worden aan nieuwe evoluties. Structuurplanning is immers een dynamisch gegeven.

Het stadsbestuur wil met dit plan in overleg treden met alle inwoners om samen de toekomst van onze stad voor te bereiden op het zo belangrijke terrein van de ruimtelijke ontwikkeling. 

Voor stedenbouwkundige inlichtingen kan u steeds terecht bij de dienst ruimtelijke ordening.

Als u bouw- of verbouwplannen hebt, kan u terecht bij het woonloket met al uw vragen over premies en fiscale voordelen, vragen over duurzaam, ecologisch en energiebewust (ver)bouwen, levenslang en aanpasbaar (ver)bouwen, energiebesparende investeringen, e.a.