Print

Gemeentelijk natuurontwikkelingsplan

Het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (GNOP), opgemaakt in het kader van het milieuconvenant, is het beleidsplan dat de gemeente op haar grondgebied zal voeren op het vlak van natuurbehoud. Het GNOP omvat een inventarisatie van de natuurwaarden, een knelpuntenanalyse van de aspecten die deze natuurwaarden bedreigen, een doelstellingennota voor het behoud en de ontwikkeling van de natuur en een actieprogramma met concrete initiatieven. Daarnaast richt het beleidsplan zich tot de vergroting van het maatschappelijk draagvlak door educatie en sensibilisatie.

Een eerste versie van het GNOP werd in 1996 opgemaakt. In 2007 gebeurde er een GNOP-update van Scherpenheuvel-Zichem. Met dit document is het de bedoeling om het eerste GNOP te evalueren en bij te sturen, voornamelijk wat betreft de verbindingsgebieden tussen de twee grote natuureenheden Merodebossen en Demerbroeken, die vanwege de hogere overheden de nodige aandacht krijgen.