Inname openbaar domein - Signalisatievergunning

Wat

Als je het openbaar domein (de rijbaan, het voetpad of de onverharde strook tussen het voetpad en een privé-eigendom) inneemt, heb je vooraf de toelating nodig van het stadsbestuur. Dit is onder meer het geval als je:

  • binnenkort verhuist en je een parkeerruimte wenst vrij te houden voor de verhuiswagen.
  • wilt verbouwen en een container of stelling, bouwmaterialen, kraan of hoogtewerker voor je woning wordt geplaatst. 
  • herstellingen uitvoert en je wilt één of meerdere parkeerplaats(en) voorbehouden.
  • werken uitvoert aan het openbaar domein (wegeniswerken, werken door nutsmaatschappijen,…)

Het kan zijn dat jouw inname van het openbaar domein tijdelijk een wijziging van de verkeerssituatie, zoals een parkeerverbod of de afsluiting van een weg, veroorzaakt. In de toelating staat omschreven welke verkeersborden je in dat geval moet plaatsen.

Procedure

Wil je een aanvraag indienen om een gedeelte van de weg dat niet tot jouw privé-eigendom behoort in te nemen? Surf dan naar het digitale loket voor inname van het openbaar domein
Let op! Deze toepassing functioneert het best via de browser Google Chrome.

Je kan de nodige signalisatie huren via de stad; dit kan je aanduiden bij je aanvraag*

Doe je aanvraag minstens 5 werkdagen op voorhand. Aanvragen voor wegenwerken moeten minstens 10 werkdagen op voorhand gebeuren.

Bedrag

De toelating is gratis.

Particulieren kunnen signalisatie huren via de stad. 

Voor de inname van openbaar domein wordt een belasting geheven van €0,35/m²/begonnen dag met een minimum van 30 euro per dossier. 

Meer info:
-tarieven voor de huur van signalisatie
-belastingsreglement inname openbaar domein

Uitzonderingen

*Signalisatiemateriaal kan niet ontleend worden door natuurlijke of rechtspersonen indien de signalisatie wordt gebruikt in het kader van zijn of haar normale en wederkerende professionele activiteiten.

Type

Toelating tot inname van het openbaar domein

Doelgroep

burgers
aannemers
uitvoerders van openbare werken

Thema

bouwen en wonen
mobiliteit en openbare werken