Gemeentelijke premie voor inbraakpreventie

Wat

Als u uw woning extra beveiligt tegen inbraak, kunt u daarvoor een premie aanvragen bij de gemeente.

Voorwaarden

 • Het betreft een particuliere woning, gelegen op het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem.  Met particuliere woning wordt bedoeld het huis of appartement dat enkel gebruikt wordt voor private huisvesting, dus waar geen handelsactiviteiten worden uitgeoefend.
 • Zowel de eigenaar als de huurder van de woning kan de premie aanvragen.
 • Per woning wordt slechts éénmaal een premie gegeven.
 • Voor de premie komen alleen de woningen in aanmerking  waarbij alle maatregelen worden uitgevoerd die tijdens het voorafgaand technopreventief advies werden aanbevolen door de daartoe bevoegde functionaris.
 • Het technopreventief advies wordt gratis geleverd op eenvoudig verzoek aan de preventiedienst.  Ook voor de woningen die niet in aanmerking komen voor de premie kan een advies gevraagd worden.
 • De premie wordt niet toegekend voor de installatie van elektronische alarmsystemen.

Procedure

 1. De aanvraag voor de premie dient gericht te worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, August Nihoulstraat 13-15 te 3270 Scherpenheuvel-Zichem. Download hiervoor het aanvraagformulier.
 2. Binnen twee maanden na de aanvraag volgt het bezoek van de adviseur aan de woning, die een advies opstelt over de te nemen maatregelen.
 3. Zo snel mogelijk na het verkrijgen van het technopreventief advies, dienen de bewijsstukken van de gemaakte kosten overgemaakt te worden aan de preventiedienst.
 4. De preventiedienst voert een administratieve en technische controle uit en maakt hiervan een verslag op.
 5. Het College van Burgemeester en Schepenen beslist over de toekenning van de premie.

Meer info

Preventiedienst: Basilieklaan 75, 3270 Scherpenheuvel, 013 77 83 59

Type

financieel voordeel

Doelgroep

burger
onderneming
organisatie

Thema

bouwen en wonen
burger en overheid