Print

Stad Scherpenheuvel-Zichem werft aan

Voltijds diensthoofd grondgebiedzaken (A4a-A4b) in statutair dienstverband.

We werven een voltijds diensthoofd grondgebiedszaken (A4a-A4b) (m/v/x) in statutair dienstverband aan. Ook leggen we een wervingsreserve met geldigheidsduur van 3 jaar aan.

Je bent hoofd van de dienstengroep grondgebiedszaken, die bestaat uit de diensten openbare werken – gebouwen – mobiliteit – uitvoering en ruimtelijke ordening – huisvesting – leefmilieu – groen: je coacht de medewerkers van de dienst, je zorgt voor technische ondersteuning en je coördineert de projecten en andere werkzaamheden; je bent technisch bekwaam om het bestuur te adviseren en oplossingen voor te stellen inzake wegenis en het gemeentelijk patrimonium in de ruimste zin en je volgt projecten in het kader hiervan nauwgezet op; je bent de verbindingsfiguur tussen het bestuur/management en studiebureaus, aannemers en nutsmaatschappijen bij het uitwerken en uitvoeren van projecten.

Je voldoet aan volgende voorwaarden: je hebt de Belgische nationaliteit; je bent houder van ofwel een masterdiploma, ofwel een diploma van het universitair onderwijs of een diploma van het hoger onderwijs van twee cycli dat gelijkgesteld wordt met universitair onderwijs; je legt een recent (max. 3 maanden oud) uittreksel uit het strafregister (model 595 Sv.) voor; je hebt minimaal 4 jaar relevante beroepservaring; je voldoet aan de vereiste over de taalkennis opgelegd door de wetten op het gebruik der talen in bestuurszaken; je bent houder van een rijbewijs B; je slaagt voor de selectieprocedure.

Het bewijs van de relevante beroepservaring, van de taalkennis en een kopie van het rijbewijs worden ten laatste bezorgd op het moment van de aanstelling.

Kandidaten die niet over het vereiste diploma beschikken worden toegelaten tot de selectie indien zij aan een van volgende voorwaarden voldoen:

  • voldoen aan een vereiste inzake relevante beroepservaring en slagen voor een niveau- of capaciteitstest;
  • beschikken over een op de functie afgestemd ervaringsbewijs, uitgereikt overeenkomstig de Vlaamse regelgeving over de titels van beroepsbekwaamheid;
  • beschikken over een op de functie afgestemd attest van een beroepsopleiding die hij gevolgd heeft bij een door de Vlaamse Regering erkend instelling voor beroepsopleiding.

Wat bieden we?

We bieden je een uitdagende functie met verantwoordelijkheid aan en een geïndexeerd minimum brutojaarsalaris van € 44.891,47, maaltijdcheques, hospitalisatieverzekering, 35 vakantiedagen en fietsvergoeding in het kader van woon-werkverkeer. Relevante ervaring wordt gewaardeerd. De proeftijd bedraagt 12 maanden.

Meer info:

Personeelsdienst: selecties@scherpenheuvel-zichem.be of 013 35 24 42.

Interesse?

Bezorg je kandidatuur per post of tegen ontvangstbewijs uiterlijk vrijdag 28.06.2019 aan het college van burgemeester en schepenen, A. Nihoulstraat 13-15 in 3270 Scherpenheuvel-Zichem. Sollicitaties per mail worden niet aanvaard.