Print

Subsidie voor het organiseren van een buurtfeest

Omschrijving

Alle inwoners van Scherpenheuvel-Zichem, die gegroepeerd als wijkcomité of inwonersgroep het doel hebben een buurt, straat, wijk, plein, enz. meer leefbaar te maken door de organisatie van een wijk-, buurt- of straatfeest kunnen deze premie maximum twee keer per jaar aanvragen. Deze subsidie kan dus niet door verenigingen, maar wél door buurtcomités aangevraagd worden.

Voorwaarden

Een buurtfeestencheque kan worden verleend aan een buurtfeest dat voldoet aan volgende criteria:

  • Het buurtfeest wordt georganiseerd door inwoners van Scherpenheuvel-Zichem én op het grondgebied van Scherpenheuvel-Zichem. Daarbij wonen de initiatiefnemende aanvragers van deze subsidie in de betrokken buurt. 
  • Het doel van het buurtfeest is een buurt, straat, wijk, of plein meer leefbaar maken. Dus uitgesloten zijn wijkoverstijgende evenementen, privéfeesten, schoolfeesten, familiefeesten, eetfestijnen (zoals mosselfeesten of steakdagen van een vereniging) en feesten met een politiek, religieus, filosofisch of commercieel karakter. 
  • Het buurtfeest richt zich op zijn minst tot alle bewoners van een straatgedeelte met minimum 20 geografisch gegroepeerde en geregistreerde huisnummers of één volledige straat. Daarnaast moeten al deze bewoners schriftelijk op de hoogte gesteld worden. Op de uitnodigingen wordt de medewerking van de stad Scherpenheuvel-Zichem vermeld. 
  • De subsidies kunnen aangewend worden om basisorganisatiekosten te dragen: kosten voor promotie, animatie, versiering, huur materiaal (met uitzondering van stedelijk materiaal), verzekeringen, voedsel en drank. 
  • De initiatiefnemers verbinden zich ertoe de heersende regelgeving (politieverordening, SABAM, billijke vergoeding, taksen, enz.) te respecteren en zijn hiervoor geheel zelf verantwoordelijk.
Procedure

Het aanvraagformulier moet minstens 1 maand voor de aanvang van het project worden ingediend.
Na het buurtfeest dient de vereniging de verantwoordingsstukken in en zal de premie worden uitbetaald. Enkel het bedrag waarvoor verantwoordingsstukken zijn ingediend, zal worden uitbetaald met een maximum van € 100.

Bedrag

De premie bedraagt 100 euro en kan het hele jaar door aangevraagd worden. De premie kan niet gecumuleerd worden met andere stedelijke subsidies.

Regelgeving
Meer info

Alle betwistingen betreffende de toepassing van dit reglement worden beslecht door het College van Burgemeester en Schepenen.