Stedelijke erkenning van verenigingen

Wat

Komen in aanmerking voor erkenning:

 • verenigingen zonder winstoogmerk
 • feitelijke verenigingen.

Indien een vereniging erkend is door de stad is ze niet automatisch ook aangesloten bij een stedelijke adviesraad. Een vereniging kan zich enkel bij één stedelijke adviesraad aansluiten.
Het college van burgemeester en schepenen kan te allen tijden controle laten uitvoeren op de correctheid van al de ingediende gegevens en kan alle nodige documenten opvragen.

Voorwaarden

 • De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
 • De vereniging moet het Nederlands gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel of bij een bestuurslid.
 • De zetel van de vereniging moet in de stad Scherpenheuvel-Zichem gevestigd zijn.
 • Om in aanmerking te komen voor een erkenning moet de vereniging minstens 15 aangesloten leden hebben (leden en bestuursleden samengeteld). Per adres komen maximum 2 leden in aanmerking voor de telling.
 • Een vereniging moet aantonen dat ze minstens al 12 maanden een werking heeft in Scherpenheuvel-Zichem en dat ze ook al 12 maanden voldoet aan de voorwaarden van dit regelement.
 • Het is aangewezen dat de vereniging in het bezit is van volgende verzekeringen:
  • Burgerlijke aansprakelijkheid
  • Lichamelijke ongevallen
  • Rechtsbijstand
 • Of aangesloten zijn bij de gratis verzekering vrijwilligerswerk die in het kader van het gecoördineerd Vlaams Vrijwilligersbeleid wordt gefinancierd voor de Vlaamse Overheid en aangeboden door het Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

Naast de verplichte bovenstaande erkenningsvoorwaarden, moet een vereniging bijkomend voldoen aan twee van de drie volgende erkenningscriteria:

 • Een meerderheid van de leden moeten in Scherpenheuvel-Zichem wonen.
 • De vereniging moet een autonoom bestuur hebben bestaande uit minstens 3 personen, elk wonend op een afzonderlijk adres.
 • De vereniging moet minstens 3 activiteiten hebben op het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem. Bestuursvergaderingen worden niet aanvaard als een activiteit.

Procedure

De aanvraag voor erkenning wordt door de vereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij het stadsbestuur.

Als bijlage worden volgende documenten verplicht toegevoegd:

 • Een huishoudelijk reglement en/of statuten wanneer de vereniging een feitelijke vereniging is.  
 • Als de vereniging een vzw is, is het voldoende om het ondernemingsnummer op het aanvraagformulier in te vullen.
 • Een activiteitenkalender van de laatste 12 maanden.