Print

Stedelijke erkenning van verenigingen

Omschrijving

Komen in aanmerking voor erkenning:

 • verenigingen zonder winstoogmerk;
 • feitelijke verenigingen.

Indien een vereniging erkend is door de stad is ze niet automatisch ook
aangesloten bij een stedelijke adviesraad. Een vereniging kan zich enkel
bij één stedelijke adviesraad aansluiten.
Het college van
burgemeester en schepenen kan te allen tijden controle laten uitvoeren
op de correctheid van al de ingediende gegevens en kan alle nodige
documenten opvragen.

Voorwaarden
 • De vereniging moet een open vereniging zijn. Hieronder wordt verstaan dat iedereen lid kan worden van de vereniging op voorwaarde dat hij de waarden en normen, reglementen en doelstellingen van de vereniging eerbiedigt.
 • De vereniging moet een autonoom bestuur hebben met minimaal volgende taakverdeling, verdeeld over drie verschillende personen: voorzitter, penningmeester en secretaris.
 • De zetel van de vereniging moet in de stad Scherpenheuvel-Zichem gevestigd zijn en een meerderheid van de bestuursleden en leden moet in de stad Scherpenheuvel-Zichem wonen.
 • De vereniging moet kunnen aantonen dat ze een actieve werking heeft binnen het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem. Hieronder wordt verstaan dat de vereniging op regelmatige basis in functie van haar doel activiteiten (trainingen, wedstrijden, uitstappen, voorstellingen, evenementen,…) moet ontplooien die ten goede komen van de inwoners van de stad Scherpenheuvel-Zichem.
 • Minstens de helft van de activiteiten moet plaatsvinden op het grondgebied van de stad Scherpenheuvel-Zichem. Indien de vereniging kan aantonen dat er geen, onvoldoende of niet aangepaste accommodatie aanwezig is op het stedelijk grondgebeid kan hierop een uitzondering gemaakt worden.
 • De vereniging moet het Nederlands gebruiken bij haar werking en organisatie. Alle gegevens en documenten van de vereniging moeten in het Nederlands aanwezig zijn op de zetel of bij een bestuurslid.
 • Om in aanmerking te komen voor erkenning moet de vereniging minstens 10 aangesloten leden hebben.
 • De vereniging moet verplicht in het bezit zijn van volgende verzekering (per periode of op jaarbasis):
  • Burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de organisatie
  • Burgerlijke aansprakelijkheid buiten overeenkomst van de vrijwilliger(s)
  • Of aangesloten zijn bij de collectieve verzekeringspolis voor vrijwilligerswerk van de provincie Vlaams-Brabant.

  Het gaat dus om een verzekering als de organisatie als ‘structuur’ wordt aangesproken, om de schade die ze veroorzaakte aan derden te vergoeden, voor deze gevallen waar geen contracten en/of verbintenissen van tel zijn.

 • Volgende verzekeringen zijn aangewezen, maar niet verplicht
  • Lichamelijke ongevallen voor de leden
  • Rechtsbijstand
Procedure

De aanvraag voor erkenning wordt door de vereniging op de daartoe bestemde formulieren ingediend bij de cultuurdienst.

Als bijlage worden volgende documenten verplicht toegevoegd:

 • een huishoudelijk reglement en/of statuten wanneer de vereniging een feitelijke vereniging is (art. 2).  Als de vereniging een vzw is, is het voldoende om het ondernemingsnummer op het aanvraagformulier in te vullen.
 • een ledenlijst (art. 5)
 • een activiteitenkalender van het afgelopen jaar met data en locaties (art. 6)
 • een kopie van het verzekeringsbewijs (art. 10)
Regelgeving

Reglement tot stedelijke erkenning van de verenigingen van Scherpenheuvel-Zichem.