Print

Machtigingen en protocollen voor het opvragen en uitwisselen van persoonsgegevens

Voor toegang tot persoonsgegevens en de uitwisseling van persoonsgegevens tussen diverse bevoegde instanties heeft het lokaal bestuur een algemene/individuele machtiging of een protocol (tussen overheden) nodig.

Lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem beschikt over volgende machtigingen:

 • Beraadslaging RR nr. 28/2009 van 18 mei 2009 m.b.t. de aanvraag van Bibnet ten behoeve van de Nederlandstalige openbare bibliotheken in Vlaanderen en Brussel om toegang te bekomen tot de informatiegegevens van het Rijksregister voor identificatie en beheer van hun leden (RN/MA/2009/013) (13.06.2016)
  BeraadslagingLijst begunstigden
 • Beraadslaging FO nr. 04/2017 van 9 maart 2017 over het verlenen van een algemene machtiging aan de 
  Vlaamse steden en gemeenten om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie (AAPD) voor toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten (31.07.2017)
  Beraadslaging
 • Beraadslaging nr. 18/2015 van 28 mei 2015 over het verlenen van een algemene machtiging aan de Steden en Gemeenten, de autonome gemeentebedrijven en het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap om via elektronische weg de persoonsgegevens te ontvangen van de Directie Inschrijving van Voertuigen (hierna de "DIV") voor de identificatie en de bestraffing van overtreders van gemeentelijke reglementen of verordeningen (AF-MA-2014-068) (31.07.2017)
  BeraadslagingLijst begunstigden 
 • Beraadslaging RR nr. 13/2013 van 13 februari 2013 betreffende de aanvraag t.b.v. gemeenten om toegang te krijgen tot de informatiegegevens van het Rijksregister met het oog op de uitvoering van de aan hen toevertrouwde taken (RN-MA-2012-319) (31.07.2017)
  Beraadslaging - Lijst begunstigden 
 • Beraadslaging nr. 19/142 van 3 september 2019 inzake de uitwisseling van persoonsgegevens tussen de 
  stadsdiensten en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn Scherpenheuvel-Zichem in het kader van debiteutenbeheer (03.09.2019)
  Beraadslaging
 • Beraadslaging nr. 20/009 van 15 mei 2020 met betrekking tot de mededeling van bepaalde persoonsgegevens door de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie van de Federale Overheidsdienst Financiën aan de Vlaamse steden en gemeenten in het kader van de toepassing van diverse bepalingen onder de Vlaamse reglementering door steden en gemeenten (houdende wijzigingen tov de algemene machtiging SCFO 04/2017 van 9 maart 2017) (31.07.2017)
  Beraadslaging - Lijst begunstigden 
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) naar de gemeente Scherpenheuvel-Zichem  in het kader van het doorgeven van persoonsgegevens conform artikel 34/1 van het decreet van 21 november 2003 betreffende het preventieve gezondheidsbeleid (19.01.2021)
  Beraadslaging
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens van het Agentschap Zorg en Gezondheid (AZG) 
  naar de stad Scherpenheuvel-Zichem en OCMW Scherpenheuvel-Zichem in het kader van de verwerking van persoonsgegevens door de lokale besturen met het oog op het nemen van verdere maatregelen ter bestrijding van de Covid-19-pandemie (19.01.2021)
  Beraadslaging
 • Protocol voor de elektronische mededeling van persoonsgegevens tussen Ecowerf en het lokaal bestuur Scherpenheuvel-Zichem in het kader van een efficiënte en burgergerichte dienstverlening (10.02.2022)