Print

Politiezone Demerdal-DSZ

De lokale politie Demerdal-DSZ is een meergemeentezone. De politiezone Demerdal-DSZ staat in voor de basispolitiezorg in Diest en Scherpenheuvel-Zichem.

Het veiligheidsbeleid van de steden is een bevoegdheid van de respectievelijke lokale bestuurlijke overheden. De lokale politiedienst is één van de partners die een bijdrage levert aan de uitvoering van dit beleid. De manier waarop we dat doen in de politiezone Demerdal-DSZ maakt het voorwerp uit van het Zonaal Politie Plan.

De dagelijkse leiding is in handen van de korpschef, hoofdcommissaris Jan Vanhauwere. Hij is verantwoordelijk voor de uitvoering van het lokaal politiebeleid onder het gezag van het politiecollege. De verdeling van de taken en opdrachten binnen het korps is de autonome bevoegdheid van de korpschef.

De burgemeesters van Diest en Scherpenheuvel-Zichem vormen het politiecollege waarvan ze alternerend het voorzitterschap waarnemen. Het politiecollege vergadert om de drie weken. De korpschef en de politiesecretaris wonen alle zittingen van het politiecollege bij. Deze vergaderingen zijn niet openbaar.
De korpschef licht het politiecollege in over alles wat met de werking van de politiezone te maken heeft en over alle initiatieven die betrekking hebben op het zonale veiligheidsbeleid.
Het politiecollege beslist, op voorstel van de korpschef, tot de aanschaf van de noodzakelijke middelen met het oog op de dienstuitvoering en dit binnen de machtiging die de politieraad verleende aan het college.

In de politieraad zetelen vertegenwoordigers van de gemeenteraden van Diest en Scherpenheuvel-Zichem. De politieraad van de PZ Demerdal-DSZ telt 19 leden. De voorzitter van het politiecollege is ook voorzitter van de politieraad. De politieraad heeft bevoegdheden inzake begroting, personeelsformatie en benoemingen. De politieraad vergadert minstens vier keer per jaar. Dit is een openbare vergadering. De verslagen van de openbare zitting kan je steeds raadplegen.

Leden politieraad