Print

Beleidsrapporten

De beleidsrapporten van de stad en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn en van het AGB zijn het meerjarenplan, de aanpassingen van het meerjarenplan en de jaarrekening. De beleidsrapporten van de stad en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn vormen een geïntegreerd geheel.

Meerjarenplan

Voor het einde van het jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen wordt een meerjarenplan vastgesteld. Dat meerjarenplan bestaat uit een strategische nota, een financiële nota en een toelichting. Het meerjarenplan start in het tweede jaar dat volgt op de gemeenteraadsverkiezingen en loopt af op het einde van het jaar na de daaropvolgende gemeenteraadsverkiezingen.

Participatietraject en omgevingsanalyse

Voorafgaand aan de opmaak van het meerjarenplan 2020-2025, werden de externe stakeholders bevraagd tijdens een participatieavond op 23.04.2019. De resultaten van deze bevragingen werden gebundeld in het document ‘Participatietraject in het kader van de opmaak van de omgevingsanalyse en de meerjarenplanning 2020-2025: resultaten participatie’.

Ook de interne en externe omgevingsanalyse gaf ons een beeld van de noden en behoeften van interne en externe belanghebbenden. De omgevingsanalyse is een instrument om de omgeving in kaart te brengen, zodat men op basis hiervan de nodige beleidskeuzes kan maken voor de burgers, verenigingen, ondernemingen, enz.

Strategische nota

In de strategische nota van het meerjarenplan worden de beleidsdoelstellingen en de beleidsopties voor het extern en intern te voeren beleid geïntegreerd weergegeven.

Financiële nota

In de financiële nota van het meerjarenplan wordt de financiële vertaling van de beleidsopties van de strategische nota weergegeven en wordt verduidelijkt hoe het financiële evenwicht wordt gehandhaafd.

Toelichting

De toelichting van het meerjarenplan bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van meerjarenplan die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen.

Deze documenten liggen ook ter inzage op de financiële dienst en kunnen door iedereen geraadpleegd worden.

Stad en OCMW
AGB

Jaarrekening

De jaarrekening bestaat uit een beleidsevaluatie, een financiële nota en een toelichting. De jaarrekening wordt vastgesteld voor 30 juni van het boekjaar dat volgt op het boekjaar waarop de rekening betrekking heeft.

De beleidsevaluatie van de jaarrekening geeft het beleid weer dat de gemeente en het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn gedurende het boekjaar hebben gevoerd en evalueert de beleidsdoelstellingen en de mate waarin ze zijn bereikt.

De financiële nota van de jaarrekening geeft de financiële gevolgen van het gevoerde beleid weer.

De toelichting van de jaarrekening bevat alle informatie over de verrichtingen in het ontwerp van jaarrekening die relevant is voor de raadsleden om met kennis van zaken een beslissing te kunnen nemen. Ze bevat minstens informatie over de schulden en de financiële risico’s.

De documenten liggen ter inzage op de financiële dienst en kunnen door iedereen geraadpleegd worden. De jaarrekening wordt jaarlijks gepubliceerd op de website.

Boekjaar 2021
Stad en OCMW
AGB
Boekjaar 2020
Stad en OCMW
AGB
Boekjaar 2019
Stad en OCMW
AGB
Boekjaar 2018
Stad en OCMW
AGB

Budget

Stad en OCMW
AGB