Print

AGB Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem

Sinds de oprichting van GC den egger, is het Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) Patrimonium Scherpenheuvel-Zichem belast met de exploitatie van het gemeenschapscentrum en de cafetaria van de sporthal. Voor de uitvoering van deze taak stelt de stad Scherpenheuvel-Zichem de infrastructuur van GC den egger en de aanpalende parking in vruchtgebruik ter beschikking aan het AGB, evenals de cafetaria.

Het beheer van het onroerend goed is eind jaren ‘90 het voorwerp van een heuse evolutie. Een belangrijk onderdeel daarvan is de beslissing in 2001 voor de uitbouw van een polyvalente zaal. Hiermee wilde het toenmalige stadsbestuur een oplossing bieden voor het behalen van een prioritaire doelstelling op vlak van cultuur, jeugd, sport en onderwijs m.n. het streven naar een kwalitatieve en goed gelokaliseerde infrastructuur voor diverse verenigingen en de schoolgaande jeugd. Om dit te bereiken en deze visie tot een goed einde te brengen, is de oprichting van een Autonoom Gemeentebedrijf (AGB) het meest geschikte instrument. Op deze manier wordt het stadsbestuur ontlast van taken die het AGB sneller en efficiënter kan realiseren binnen haar statutaire doelstellingen.

Het bestuur van het AGB wordt bepaald via de statuten. Het AGB is namelijk onderworpen aan de bedrijfsboekhouding. Als BTW-plichtige rechtspersoon kan ze op soepele wijze inspelen op nieuwe fiscale en financiële trends, welke een financieel voordeel kunnen opleveren die het gemeentebestuur niet kan realiseren. Dit geldt reeds voor de verschillende leasingoperaties die werden doorgevoerd.

In eerste instantie wordt het AGB opgericht voor de realisatie van den egger. In latere fasen zijn andere bouwprojecten met culturele, sportieve of onderwijsdoelstellingen toegevoegd aan het patrimonium van het AGB.  Dit zijn:

 • BKO en Academie voor Woord en Muziek (Scherpenheuvel)
 • School Teekbroek fase 1 en 2 (Testelt)
 • Kleuterschool ter Elzen (Zichem)
 • De Hemmekes (Zichem)
 • Den Cayberg (Keiberg)
 • De Keyt (Messelbroek)
 • BKO Averbode

De voornaamste beweegredenen voor de oprichting van een AGB zijn vervat in art. 3 van de statuten van het Autonoom Gemeentebedrijf. Het AGB heeft tot doel minstens een deel van het patrimonium van de stad Scherpenheuvel-Zichem te beheren en er volgende activiteiten te ontplooien:

 • de exploitatie van infrastructuren bestemd voor culturele, toeristische of sportieve activiteiten of voor ontspanning;
 • het verwerven van gronden en het verwerven of oprichten van onroerende goederen met het doel ze gebruiksklaar te maken, te renoveren en te verkopen of te leasen met het oog op de verfraaiing van de stad en de versterking van het economisch, cultureel, sportief en sociaal gebeuren;
 • het beheer en eventueel de uitbating van door het stadsbestuur met dat doel ingebracht patrimonium;
 • het verwerven van onroerende goederen, de vorming van zakelijke onroerende rechten, de bouw, de renovatie, de verbouwing, het verhuren of de financieringshuur van onroerende goederen met het oog op de verkoop, de verhuur, de financieringshuur of andere juridische behandelingen betreffende deze onroerende goederen.

Daarnaast werd de recuperatie van BTW  bewerkstelligd volgens art. 44, §3, 2°, b WBTW (voor GC den egger) en de BTW-optimalisatie voor de overige nieuwbouwprojecten (via leasingovereenkomst). Het doel van deze financieringshuur is:

 • het exploitatiebudget van de gemeente minder te belasten door de realisatie van een lagere intrestlast;
 • het investeringsbudget van de gemeente minder te belasten door de BTW op het investeringsbedrag ab initio te recupereren en ze slechts gespreid over de looptijd van de leasing ten laste te leggen van het AGB.BTW is namelijk een kostprijs voor een lokale overheid en weegt op de publieke investeringen;
 • te komen tot een centralisatie van de onroerende goederen in een aparte entiteit, waarbij het beheer kan geprofessionaliseerd en geoptimaliseerd worden.