Print

Raad voor maatschappelijk welzijn 2019

U vindt hier van elke zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn de agenda, een lijst van de besluiten met een korte omschrijving, een audioverslag van het openbare gedeelte van de zitting en het verslag.

De bekendmaking van besluiten de raad voor maatschappelijk welzijn gebeurt binnen de tien dagen nadat ze genomen zijn, met vermelding van de datum waarop ze via de website bekend gemaakt werden. Na goedkeuring van het verslag van de raad voor maatschappelijk welzijn in de eerstvolgende zitting, wordt de besluitenlijst vervangen door het verslag.

De Vlaamse minister voor Binnenlands Bestuur en de vijf provinciegouverneurs staan als toezichthoudende overheid in voor het algemeen bestuurlijk toezicht op lokale besturen. Zij kunnen beslissingen van lokale besturen vernietigen als die het recht of het algemeen belang schenden. Meer info over het indienen van een klacht, vindt u in de klachtenwegwijzer van de Vlaamse Overheid.

* In de zitting van de raad voor maatschappelijk welzijn van 21.02.2019 werden verschillende beslissingen genomen met betrekking tot afvaardigingen in diverse samenwerkingsverbanden en organisaties. De stemming en telling van deze stemmen nam veel tijd in beslag. Om het audioverslag overzichtelijk te houden, hebben we de telling verwijderd en het verslag opgesplitst. In deel 1 hoort u het begin de zitting, tot aan het punt waar de stemming begint. In deel 2 hoort u het einde van de zitting, vanaf het punt waar de zitting wordt hervat na de telling.