Print

Subsidie kadervorming

Jongeren die instaan voor de begeleiding van activiteiten die kaderen binnen het gemeentelijk jeugdwerk moeten alle mogelijkheden krijgen om de nodige vorming te kunnen genieten. Hiervoor kunnen zij een financiële tegemoetkoming aanvragen voor cursussen die ingericht werden met het oog op het behalen van een brevet of getuigschrift van animator, hoofdanimator, jeugdhuiswerker, vervolmakingscursus of ander lespakket. De uiteindelijke bedoeling is om de kwaliteit van de begeleiding te verbeteren.

Onder gemeentelijk jeugdwerk wordt verstaan:

  • jongeren die lid zijn van een stedelijke erkend jeugdwerkinitiatief
  • jongeren die actief werken binnen het gemeentelijk jeugdwerk (vakantiewerking)

De cursisten mogen minstens 15 en hoogstens 35 jaar zijn.

De toelage zal het volledige bedrag van de vormingscursus belopen, met een maximum van:

  • 75 euro per cyclus van een cursus animator, hoofdanimator en instructeur
  • 50 euro als het gaat om andere door de Vlaamse Overheid erkende cursussen

Raadpleeg het volledige reglement voor meer informatie en alle voorwaarden.