Print

Verkeerscel

Wanneer u een verkeersonveilige situatie of een verkeersprobleem opmerkt kunt u dit probleem voorleggen aan de verkeerscel.
De problematiek wordt besproken in een ambtelijke werkgroep onder het voorzitterschap van de burgemeester. De cel bestaat verder uit de bevoegde schepenen, de politiediensten en een verkeerskundige.
Het advies van de verkeerscel wordt voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen waarna een beslissing wordt genomen over de mogelijk te treffen maatregelen.