Print

Sociaal-economische vergunning voor handelsvestigingen

Omschrijving

Als u een kleinhandelszaak wilt openen, met andere woorden een handelszaak met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 400 m² die toegankelijk is voor het publiek, dan hebt u daarvoor een speciale vergunning, de sociaal-economische machtiging nodig, afgeleverd in toepassing van de wet van 13 augustus 2004, wet op de handelsinplantingen, gewijzigd door de wet van 22 december 2009 tot aanpassing van sommige wetgevingen aan de Richtlijn 2006/123/EG van het Europees Parlement en de Raad betreffende diensten op de interne markt.

Staatshervorming

Sinds 1 juli 2014 is de Vlaamse overheid officieel bevoegd voor het vergunningsbeleid voor handelsvestigingen en het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD). De bestaande regelgeving blijft van kracht totdat de Vlaamse overheid een initiatief neemt ze eventueel te wijzigen. Het secretariaat van het NSECD en dat van het Interministerieel Comité voor de Distributie (de beroepsinstantie) zitten bij het Agentschap Ondernemen.

               

Procedure

U vraagt de vergunning aan bij de gemeente van de plaats van vestiging. Het college van burgemeester en schepenen reikt de machtiging uit.

  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte tussen 400 en 1000 m² beslist de gemeente autonoom.
  • Voor handelsvestigingen met een netto verkoopoppervlakte van meer dan 1000 m² moet het college van burgemeester en schepenen het advies inwinnen van het Nationaal Sociaal-Economisch Comité voor de Distributie (NSECD) voordat het de machtiging toekent.

Voor een beperkte uitbreiding en een verhuizing van een eerder vergunde handelsvestiging bestaat er een vereenvoudigde procedure.
Aanvraagformulieren en procedures zijn raadpleegbaar op de website van de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.