Uittreksel uit het strafregister

Wat

Het uittreksel uit het strafregister vervangt het vroegere “getuigschrift van goed gedrag en zeden”.

Er zijn drie modellen. Afhankelijk van de reden, wordt een verschillend model van uittreksel afgeleverd:

  • Model 595: algemeen model
  • Model 596.1: model bestemd voor het uitoefenen van een gereglementeerde activiteit; bijvoorbeeld: taxidiensten, transport, veiligheids/bewakingssector, financiële instanties of voor het verkrijgen van een wapen- of visvergunning.
  • Model 596.2: model bestemd voor het uitoefenen van ‘een activiteit die onder opvoeding, psycho-medisch-sociale begeleiding, hulpverlening aan de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen valt’.

OPGELET!

In overeenstemming met de maatregelen in de strijd tegen COVID-19 dient alle administratie online afgehandeld te worden. Een uittreksel uit het strafregister kan u bekomen door eenvoudig een aanvraag per mail te sturen naar: strafregister@scherpenheuvel-zichem.be.

Indien het een blanco strafblad betreft, wordt u dit per mail en per post bezorgd.
Indien dit niet het geval is, moet u dit persoonlijk afhalen.

Hiervoor neemt u telefonisch contact op met de dienst rijbewijzen/strafregister op het nummer: 013 35 24 60 voor het maken van een afspraak.

Voorwaarden

.

Procedure

Als particulier vraagt u het uittreksel  voor uzelf aan in de gemeente waar u

ingeschreven bent in het bevolkingsregister. U krijgt het document op vertoon van uw identiteitskaart.

Het is belangrijk dat u ook de reden vermeldt waarom u het uittreksel aanvraagt zodat wij u  het correcte model kunnen afleveren (zie hierboven).

Uitzonderingen: Het Centraal Strafregister levert, zonder tussenkomst van de gemeentebesturen, de uittreksels af in volgende gevallen:

  • in geval de burger geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats (meer) heeft in België;
  • in geval de burger ambtshalve is geschrapt;
  • in geval de aanvraag uitgaat van een gerechtelijke overheid of een gemachtigde administratieve instantie;
  • in geval een uittreksel betreffende een rechtspersoon (vennootschap, vzw,…) dient te worden afgeleverd;
  • in geval de aanvrager een Belgische of buitenlandse diplomatiek of consulair beambte is, die geen wettelijke verblijfplaats/hoofdverblijfplaats heeft in België en geen rijksregisternummer heeft.

In de bovenstaande gevallen dient de aanvrager zich te wenden tot de Federale overheidsdienst Justitie:

Dienst Centraal Strafregister

Waterloolaan 80

1000 Brussel

strafregister@just.fgov.be

Als u een uittreksel voor een andere persoon aanvraagt moet u een handgeschreven en ondertekende volmacht meebrengen van de persoon voor wie het uittreksel is bedoelt. Ook een kopie van de voor- en achterkant van zijn/haar identiteitskaart moet bijgevoegd zijn bij de aanvraag.

Afhalen van een uittreksel uit het strafregister kan persoonlijk of door een derde mits afgifte van een handgeschreven en ondertekende volmacht met hierbij een kopie van de voor-en achterkant van de identiteitskaart van de persoon op wiens naam het uittreksel staat. Enkel blanco uittreksels worden aan derden meegegeven. Indien er één of meerdere veroordelingen vermeld staan op het uittreksel uit het strafregister kan enkel de persoon op wiens naam het document staat het uittreksel afhalen.

Bedrag

 Een uittreksel uit het strafregister is gratis.

Type

bewijs

Doelgroep

burger
onderneming
organisatie

Thema

burger en overheid

Trefwoorden

bewijs
bewijs van goed zedelijk gedrag
goed gedrag
goed zedelijk gedrag
strafregister
uittreksel
zedelijk
zeden