Print

Kiezer

Op zondag 26 mei 2019 trekken we opnieuw naar de stembus voor de verkiezingen voor het Europees parlement en de regionale parlementen.

Geldig stemmen?

De kiezer mag op een gekozen lijst en steeds binnen dezelfde lijst :

 • zijn stem uitbrengen in het vak bovenaan de lijst (lijststem),
 • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen op de gekozen lijst (naamstemmen),
 • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-titularissen én één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen),
 • zijn stem uitbrengen in het vak naast de naam van één of meerdere kandidaat-opvolgers op de gekozen lijst (naamstemmen).

Wanneer de kiezer een of meerdere naamstemmen heeft uitgebracht, maar tegelijk ook voor dezelfde lijst een lijststem heeft uitgebracht, dan wordt de stem bovenaan de lijst als niet-bestaande beschouwd.

Hoe geldig stemmen?: video

Wie mag er kiezen?

Voor de verkiezingen van de Gewest- en Gemeenschapsparlementen

 1. een Belg die:
 • de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019;
 • ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een gemeente van het betrokken gewest of van de betrokken gemeenschap op 1 maart 2019;
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019;
 • niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019.

Voor de verkiezing van de Kamer van Volksvertegenwoordigers

 1. een Belg die:
 • de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019;
 • ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019;
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019;
 • niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019.
 1. een in het buitenland verblijvende Belg die:
 • de Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019;
 • ingeschreven is in de bevolkingsregisters bijgehouden in een consulaire beroepspost op 1 maart 2019;
 • de leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019;
 • niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019.

Voor de verkiezing van het Europees Parlement

 1. een in België verblijvende Belg die:
 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019;
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019;
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019;
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019.
 1. een in een Lidstaat van de Europese Unie verblijvende Belg die:
 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019;
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019;
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Lidstaat van de Europese Unie op 1 maart 2019;
 • Gekozen heeft om zich in te schrijven bij zijn consulaire beroepspost om te stemmen voor Belgische lijsten tijdens deze verkiezing;
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019.
 1. een Belg die in een Staat verblijft dat geen lid is van de Europese Unie en die:
 • De Belgische nationaliteit heeft op 1 maart 2019;
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019;
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters gehouden in een Belgische consulaire beroepspost bij een Staat dat geen lid is van de Europese Unie op 1 maart 2019;
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019.
 1.  een in België verblijvende Europese burger die:
 • Ingeschreven is in de bevolkingsregisters van een Belgische gemeente op 1 maart 2019;
 • De leeftijd van 18 jaar bereikt heeft op 26 mei 2019;
 • Niet ontzet is uit het stemrecht op 26 mei 2019.

  Burgers van een lidstaat van de EU die in het bevolkingsregister van een Belgische gemeente zijn ingeschreven, kunnen zich inschrijven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen. U vindt hier meer informatie over www.europeanelections.belgium.be. Een burger die is ingeschreven als kiezer voor de gemeenteraadsverkiezingen wordt niet automatisch ingeschreven op de kiezerslijst voor de Europese verkiezingen.

  De inschrijving op de kiezerslijst moet worden gevraagd ten laatste op 28 februari 2019.

  Om als Europese burger aan deze verkiezing deel te nemen, dient u aan vier voorwaarden te voldoen.
  U moet:

  • De nationaliteit van een huidige lidstaat van de Europese Unie bezitten;
   Voor Britse onderdanen is het mogelijk zich in te schrijven. Maar zodra de Brexit officieel is, wordt deze inschrijving geannuleerd.

  • Een hoofdverblijfplaats in een Belgische gemeente hebben;

  • Minstens 18 jaar oud zijn en niet uitgesloten of geschorst uit het kiesrecht;
   Ook wie uiterlijk op 26 mei 2019 achttien wordt, kan als kiezer ingeschreven worden

  • Tot slot moet u ingeschreven zijn op de kiezerslijst van de gemeente. Hiertoe dient u het formulier C/1 in te vullen.
   Het ingevulde formulier moet u uiterlijk op 28 februari 2019 bezorgen in het gemeentehuis!.
   In ruil ontvangt u een ontvangstbewijs. Op basis van de ingevulde gegevens zal het gemeentebestuur uw aanvraag onderzoeken. Wanneer u door het College van burgemeester en schepenen als kiezer erkend wordt, zult u een officieel bericht van de gemeente ontvangen.

Stemming bij volmacht

Indien u verhinderd bent op 26 mei 2019 kan volmacht worden gegeven aan gelijk welke andere kiezer. Iedere kiezer mag slechts 1 volmacht krijgen. Volmacht kan in onderstaande gevallen 1 tot 6 worden gegeven tot de dag van de stemming en bij vakantie in het buitenland tot de dag vóór de stemming (geval 7).

Het volmachtformulier is eenvoudig in te vullen en er dient alleen een attest te worden toegevoegd (zie hieronder).
Europese kiezers kunnen een volmacht geven met dit formulier.

De volgende kiezers zijn gerechtigd om een volmacht te geven :

 1. de kiezers die wegens ziekte of gebrekkigheid niet in staat zijn om zich naar het stembureau te begeven of er naartoe gevoerd te worden. Deze onbekwaamheid blijkt uit een medisch attest;
 2. de kiezer die om beroeps- of dienstredenen : in het buitenland is opgehouden, alsook de kiezers, leden van zijn gezin of zijn gevolg, die met hem daar verblijven; die zich op de dag van de verkiezing in het binnenland bevindt, maar die in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te bieden. Dit blijkt uit een attest van de werkgever;
 3. de kiezer die het beroep van schipper, marktkramer of kermisreiziger uitoefent en de leden van zijn gezin die met hem samenwonen. De uitoefening van het beroep blijkt uit een attest, afgeleverd door de burgemeester van de gemeente waar de betrokkene in het bevolkingsregister is ingeschreven;
 4. de kiezer die de dag van de stemming ten gevolge van een rechterlijke maatregel in een toestand van vrijheidsbeneming verkeert. Dit blijkt uit een attest van de directie van de instelling waar de betrokkene verblijft;
 5. de kiezer die omwille van zijn geloofsovertuiging in de onmogelijkheid verkeert zich in het stembureau aan te melden. Dit blijkt uit een attest van de religieuze overheid;
 6. de studenten die om studieredenen in de onmogelijkheid verkeren om zich naar het stembureau te begeven. Dit blijkt uit een attest van de onderwijsinstelling;
 7. de kiezer die op de dag van de stemming tijdelijk verblijft in het buitenland wegens vakantie (of een andere niet beroepsreden), en zich bijgevolg in de onmogelijkheid bevindt zich in het stembureau te melden, voor zover de onmogelijkheid door de burgemeester van zijn woonplaats vastgesteld is, na overlegging van de nodige bewijsstukken, of, in het geval dat de kiezer zich in de onmogelijkheid bevindt een dergelijk bewijsstuk voor te leggen, op grond van een verklaring op erewoord. Dit blijkt uit een attest dat door de burgemeester of gemachtigde moet worden afgegeven. De aanvraag moet worden ingediend bij de burgemeester van de woonplaats ten laatste op de zaterdag vóór de stemming.

Op de dag van de stemming dient de volmachtdrager in het bezit te zijn van het ingevuld en ondertekend volmachtformulier met het bijhorende attest, zijn eigen oproepingsbrief en identiteitskaart om de volmacht te kunnen uitoefenen in het stembureau van de volmachtgever.

Voor info over de verkiezingen van 26 mei 2019 kan u terecht op: https://verkiezingen.fgov.be/.
Informatie over de verkiezingen specifiek voor Europese burgers vindt u hier: europeanelections.belgium.be.