Print

Dienstreglement

Dienstreglement

Art.1            

De openbare bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem is vrij toegankelijk voor iedereen; zij is een democratische instelling. De collecties gedrukte en audiovisuele materialen, de dienstverlening en de uitbreidingsactiviteiten worden in een geest van objectiviteit aangepast aan al de behoeften aan ontwikkeling, opvoeding, informatie en ontspanning van de gehele bevolking.

Art.2 

De openingstijden zijn de volgende :

maandag09:30-12:00 & 15:30-20:00
dinsdag09:30-12.00 & 15.30-18:00
woensdag14:00-19:00
donderdag09:30-12:00
vrijdag09:30-12:00 & 15:30-18:00
zaterdag09:30-13:00

De deuren van de bibliotheek worden 10 minuten voor sluitingstijd gesloten; enkel de bezoekers die al aanwezig zijn in de bibliotheek worden nog geholpen.

Art.3 

Men wordt ingeschreven op voorlegging van het identiteitsbewijs. Voor inschrijving van jongeren onder 14 jaar is de toestemming van de ouders of voogd vereist. Iedereen die wordt ingeschreven ontvangt kosteloos een lezerspasje. Bij verlies wordt tegen betaling een nieuw lezerspasje afgeleverd. Verlies of diefstal van de lenerskaart moet onmiddellijk gemeld worden. Ook een adresverandering, verandering van telefoon- of GSM-nummer of verandering van e-mailadres moet aan de balie gemeld worden. Het aanbieden van de lenerskaart of de elektronische identiteitskaart is noodzakelijk voor de registratie van het ontlenen en/of verlengen van materialen.

Art.4 

Men volgt steeds de richtlijnen van het bibliotheekpersoneel. 

Art.5 

De bibliotheek is uitgerust met een systeem van zelfscanning. Materialen die teruggebracht worden, worden in een intelligente inleverkast of inleversluis geplaatst. Materialen die door de lener worden ontleend, worden aan de zelfscanbalie gescand na het inlezen van de lenerskaart of identiteitskaart. Het ontlenen van bibliotheekmaterialen is kosteloos. 

Art.6 

Per lener kunnen maximaal 6 boeken, 6 tijdschriften, 6 stripverhalen, 6 cd's en 6 dvd’s ontleend worden. De bibliothecaris is gemachtigd om te bepalen welke materialen al dan niet bijkomend ontleend kunnen worden. De uitleentermijn van boeken, tijdschriften, stripverhalen, cd’s en dvd’s bedraagt 3 weken. Taalcursussen worden ontleend voor een periode van 2 maanden.

Van 25 juni tot 15 augustus wordt, weliswaar alleen op vraag van de lener, een dubbele uitleenperiode toegestaan.

Een éénmalige verlenging van de werken is mogelijk voor zover de werken niet door andere leners aangevraagd zijn. 

Werken die voor verlenging aangeboden worden, worden verlengd voor een periode van 3 weken. Bij online of telefonisch verlengen of bij verlenging in de bibliotheek zonder dat het materiaal aangeboden wordt, wordt de verlenging beperkt tot 7 dagen.

Verlengde werken kunnen bij inlevering niet op de kaart van een familielid ontleend worden.

Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus mogen maximaal 12 boeken, 12 tijdschriften, 12 stripverhalen, 12 cd's en 12 dvd’s ontleend worden. Met het oog op vakantie wordt 2 maal per jaar een dubbele uitleentermijn toegestaan.

Met een lerarenkaart worden boeken voor een dubbele uitleenperiode ontleend; verlenging van deze materialen is niet mogelijk. Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus worden er geen materialen ontleend op een lerarenkaart. Leraren en leraren in opleiding kunnen ook een kamishibai-verteltheater en kamishibai-verhalen ontlenen voor een periode van 3 weken.

Bij het overschrijden van de uitleentermijn volgt een aanmaning via e-mail of per brief. Indien men niet reageert op verschillende aanmaningen kan een aangetekend schrijven volgen. Als ook hierop geen reactie komt, kan er een deurwaarder aangesteld worden. Alle kosten zijn ten laste van de lener. Het maningsgeld dient betaald te worden ook al werd geen maning ontvangen. Verschuldigde sommen worden aan de betaalautomaat betaald.

Reserveren van werken die uitgeleend zijn is tegen betaling mogelijk. De betaling gebeurt bij de aanvraag. De lener wordt schriftelijk, telefonisch of via e-mail verwittigd. De gereserveerde materialen blijven twee weken ter beschikking van de aanvrager.          

Werken die niet voorhanden zijn kunnen in het raam van het reglement op leenverkeer onder bibliotheken (IBL) worden aangevraagd. De hieraan verbonden kosten vallen ten laste van de aanvrager.

Art. 6 bis

E-readers en e-boeken in de bibliotheek
Een e-reader is een toestel waarop je digitaal boeken kan lezen.
Algemene voorwaarden
Wie lid is van de bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem en 16 jaar of ouder is kan een e-reader met daarop een aantal e-boeken ontlenen.
Uitleenprocedure
Een e-reader en de gewenste e-boeken kunnen online via de catalogus of aan de balie gereserveerd worden. Er kunnen maximaal 5 e-boeken ontleend worden.
Een bibliotheekmedewerker maakt de e-reader klaar.
De e-reader met daarop één e-boek of meerdere e-boeken wordt ontleend voor een periode van 3 weken.
Per lenerskaart kan slechts 1 e-reader ontleend worden.
Het afhalen en terugbrengen van de e-reader kan alleen aan de balie. De e-reader mag nooit in de inleversluis gestopt worden !
Bij het terugbrengen zal een bibliotheekmedewerker de e-reader controleren op schade en ongeoorloofd gebruik (zie gebruiksvoorwaarden).
E-boeken van de bib op je eigen tablet of e-reader lezen is niet mogelijk.
Gebruiksvoorwaarden
De lener ontvangt de e-reader volledig opgeladen en in goede staat.
De e-reader wordt steeds uitgeleend met een beschermhoes en moet, om schade te voorkomen, tijdens de hele uitleenperiode in deze hoes blijven zitten.
Het is niet toegestaan om de e-reader door te geven aan derden.
De lener is verantwoordelijk voor de e-reader en behandelt die met de grootste zorg.
De geleende e-reader mag enkel gebruikt worden voor het lezen van e-boeken die door de bibliotheek van Scherpenheuvel-Zichem op het toestel werden geplaatst.
Het kopiëren, verwijderen en/of toevoegen van e-boeken door de lener is niet toegestaan. Voor het reserveren, het laattijdig inleveren en verlies of beschadiging van de e-reader gelden de tarieven van boeken.
De lener neemt bij de eerste ontlening van een e-reader kennis van de algemene voorwaarden, de uitleenprocedure en de gebruiksvoorwaarden i.v.m. het ontlenen van e-reader die in een aparte afsprakennota opgenomen zijn en die de lener ondertekent.

Art.7 

De uitleningen zijn persoonlijk : het geleende mag niet verder worden uitgeleend. De lener is verantwoordelijk voor de op zijn naam geleende werken;  bij het ontvangen van een beschadigd werk dient hij het personeel te verwittigen, zo niet wordt aangenomen dat de lener het materiaal in volledige en goede toestand ontvangen heeft. Worden bij de inlevering toch beschadigingen vastgesteld, dan kan de lener hiervoor verantwoordelijk gesteld worden.

De lener dient zorg te dragen voor de geleende werken. Bij verlies of beschadiging moet hij zorgen voor vervanging van het materiaal. Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt een door de gemeenteraad bepaald bedrag aangerekend. Bovendien blijft in het laatste geval het beschadigde werk in het bezit van de bibliotheek.

Art.8 

Naslagwerken en dagbladen kunnen enkel in de bibliotheek geraadpleegd worden; tijdschriften kunnen, op het laatste nummer na, ontleend worden.

Art.9 

De gebruiker kan voor informatie, begeleiding en andere hulp steeds een beroep doen op het personeel.

Art.10

Bij de collectievorming wordt in de mate van de mogelijke rekening gehouden met de wensen van de lener : suggesties kunnen aan de balie ingediend worden.

Art.11

In de bibliotheek geldt een rook- en eetverbod. Uitzondering: bij door de bibliotheek georganiseerde activiteiten mag er ook in welbepaalde andere gedeelten van de bibliotheek gegeten worden.

Art.12

Dieren, uitgezonderd geleidehonden, worden niet toegelaten. De bib betreden op skeelers, rolschaatsen of steps is niet toegelaten.

Art.13

In de leeshoek dient de gebruiker ervoor te zorgen dat de studie-atmosfeer niet verstoord wordt.

Art.14

Het gebruik van het internet is gratis (voor zowel de pc’s van de bibliotheek als voor de eigen toestellen), maar mag niet gebruikt worden voor:

  • iIlegale doeleinden
  • het zonder toestemming kopiëren / downloaden van gegevens of bestanden waarop auteursrechten berusten of andere inbreuken op intellectuele eigendomsrechten
  • het trachten af te luisteren van het netwerkverkeer
  • het trachten in te breken in een computer, databank of netwerk

Vooraf reserveren is wenselijk. Elke surfbeurt is beperkt tot 45 minuten. Verlenging is mogelijk indien er geen andere reservaties genoteerd werden.

De bibliotheek stelt pc’s ter beschikking voor zowel internetopzoekingen als opzoekingen in de catalogus. Het is niet toegestaan de instellingen van de pc’s (proberen) aan te passen, software te installeren, of randapparatuur aan te sluiten. Ook het wijzigen of trachten te omzeilen van de beveiliging van de pc is strikt verboden. Het downloaden van gegevens op USB-sticks of andere media is niet toegestaan. Zonder lenerskaart kan er geen gebruik gemaakt worden van een internet-pc.

De bibliotheek kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor het tijdelijk niet beschikbaar zijn van internet. De bibliotheek kan op geen enkele wijze garant staan of aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van de op internet aangeboden informatie.

Het niet naleven van dit dienstreglement of het misbruiken van de pc's of de toegang tot internet leidt tot sancties, al naargelang de aard van de inbreuk:

  • tijdelijke of definitieve uitsluiting van het gebruik van internet
  • tijdelijke of definitieve uitsluiting van de bibliotheek

Art.15

Door zich in te schrijven in de openbare bibliotheek verklaart de gebruiker zich akkoord met dit reglement waarvan bij inschrijving een exemplaar wordt overhandigd. Alle onvoorziene gevallen worden met de bibliothecaris geregeld.

Art.16

Het beheersorgaan kan een lener op voorstel van de bibliothecaris de toegang tot de bibliotheek ontzeggen.   

Tarieven

Art. 1

Vanaf 01.01.2020 wordt een retributie geheven op de hierna vermelde diensten van de openbare bibliotheek.

Art. 2

De retributie is verschuldigd door de ontlener.

Art. 3

Bedragen en berekening

1. Lidmaatschap
Iedereen wordt gratis ingeschreven en ontvangt kostenloos een lezerspas. 
duplicaat lezerspas€ 1,50
2. Ontlenen van materialen voor 3 weken of bij verlenging
- per boek, stripverhaal of tijdschriftgratis
- per cdgratis
- per dvdgratis
3. Laattijdige inlevering
- per materiaal€ 0,50 per week
4. Reserveringen
- eigen of interbibliothecair materiaal€ 1,00 per object
5. Verlies of beschadiging 
- De lener moet zorgen voor vervanging van het materiaal.
- Voor werken die niet meer verkrijgbaar zijn, wordt een forfaitair
bedrag van € 10,00 voor een strip of tijdschrift en van € 25,00
voor een boek, cd of dvd aangerekend.
 
- Vervanging beschadigde boekentag€ 1,00 per tag
6. Gebruik van internetgratis
7. Verkoop van afgevoerde boeken€ 1,00 per boek
8. Fotokopies of afdrukken van internet
- A4€ 0,20 per stuk
- A3€ 0,30 per stuk

Art. 4

De retributie moet contant betaald worden.

Art. 5

Het retributiereglement van 01.01.2020 vervangt alle voorgaande reglementen met betrekking tot deze retributie.